ขั้นตอนการยื่นใบคำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.5)

              ท่านจะยื่นขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวเมื่อใด กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวชำรุด ถูกทาลาย สูญหาย ให้ยื่นคำขอใบแทนหนังสืออนุญาต พร้อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิม (กรณีชารุด/ ถูกทำลาย) หรือหลักฐานการแจ้งความของสูญหายต่อพนักงานสอบสวน (กรณีสูญหาย) ขั้นตอนการยื่นขอใบแทนหนังสืออนุญาต

1. ตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียม  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. สมัครเป็นสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

3. กรอกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทางอีเมล์

5. ชำระเงิน

6.เดินทางมารับใบอนุญาตที่พาณิชย์จังหวัดที่ท่านแจ้ง

เข้าสู่ระบบ