ขั้นตอนการยื่นใบคำขอแจ้งยกเลิกประกอบการค้าข้าว (ค.ข.4)

             การเลิกประกอบการค้าข้าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบการค้าข้าว ขั้นตอนการยื่นแจ้งยกเลิกประกอบการค้าข้าว

1. ตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียม  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. สมัครเป็นสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

3. กรอกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทางอีเมล์

5. ชำระเงิน

6.เดินทางมารับใบอนุญาตที่พาณิชย์จังหวัดที่ท่านแจ้ง

เข้าสู่ระบบ