ขั้นตอนการยื่นใบคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.3)

            การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ยื่นคาขอก่อนวันสิ้นอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขออนุญาต โดยกรมการค้าภายในจะรับต่ออายุหนังสืออนุญาตในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี

1. ตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียม  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. สมัครเป็นสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

3. กรอกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทางอีเมล์

5. ชำระเงิน

6.เดินทางมารับใบอนุญาตที่พาณิชย์จังหวัดที่ท่านแจ้ง

เข้าสู่ระบบ