ขั้นตอนการยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.2)

ท่านจะยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงเมื่อใด

1. การยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต/ขอใบแทนให้ยื่นคำขอภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตหรือทราบถึงการชำรุด ถูกทำลาย หรือสูญหาย

2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต

ขั้นตอนการยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. ตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบ และค่าธรรมเนียม   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2. สมัครเป็นสมาชิกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

3. กรอกข้อมูล แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทางอีเมล์

5. ชำระเงิน

6.เดินทางมารับใบอนุญาตที่พาณิชย์จังหวัดที่ท่านแจ้ง

เข้าสู่ระบบ