การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นใบคำขอผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ประกอบการต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถยื่นใบคำขอผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสามารถยื่นคำขอได้ตามรายการ ดังนี้
  1. ยื่นใบคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.1)
  2. ยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.2)
  3. ยื่นแบบแจ้งการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (แบบ ต.ข.)
  4. ยื่นใบคำขอแจ้งยกเลิกประกอบการค้าข้าว (ค.ข.4)
  5. ยื่นใบคำขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ค.ข.5)
  6. ส่งแบบรายงานประจำเดือน (ค.ข.16)

เข้าสู่ระบบ