ขั้นตอนการส่งแบบรายงานประจำเดือน (ค.ข.16)

ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งรายงานการค้าข้าวประจำเดือน (ค.ข.16)

              1. ผู้มีหน้าที่ต้องทำรายงานนี้ คือ ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ นำเข้าข้าวจากต่างประเทศ สีข้าว นายหน้าค้าข้าว ขายส่ง และท่าข้า

               2.  ผู้มีหน้าที่ต้องทำรายงานตาม 1) ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวประจำเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป

-    ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ กรมการค้าภายใน

-    ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น
ให้ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่นั้น

3.การยื่นรายงานนี้จะยื่นด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโทรสาร หรือทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

-   กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโทรสาร  พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือวันที่ที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

-   กรณียื่นแจ้งทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมการค้าภายใน เป็นวันแสดงเจตนาในการยื่นแจ้ง

4. การสมัครยื่นรายงานประจำเดือน (ค.ข.16) ทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 - กรอกใบสมัคร และแบบบันทึกแสดงความตกลงกับกรมการค้าภายใน (แบบ ตล.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

(1)  สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

(2)  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามเอกสารเพื่อรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

(3)  หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ออกไม่เกินหนึ่งเดือน) หรือเอกสารแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจผูกพัน กรณีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือ กรณีอื่นตามกฎหมายของผู้ยื่นแบบแจ้งรายงานค้าข้าว เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) หรือรายงานการประชุม/หนังสือมอบอำนาจ (สหกรณ์/สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) เป็นต้น

-    กรณีผู้ยื่นรายงานประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนยื่นแบบรายงานฯ ให้ยื่นแบบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนในการยื่นแบบแจ้งรายงานการค้าข้าวทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ตท.1)

-    กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้แทน ให้ยื่นแจ้งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้แทนต่อพนักานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ตท.2

-    เอกสารการสมัคร ยื่นต่อพนักงานจ้าหน้าที่ตามข้อ 2)

-    ผลการสมัครจะแจ้งผู้สมัครทางอีเมล (e-mail) ที่ระบุในใบสมัคร

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร การยื่นแบบแจ้งรายงานการค้าข้าว ทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

     คู่มือการรายงานการค้าข้าวประจำเดือน
      การเปิด Allow Popup ของ Chrome
      การเปิด Allow Popup ของ FireFox
      การเปิด Allow Popup ของ Internet Explorer

เข้าสู่ระบบ