ขั้นตอนการส่งแบบรายงานประจำเดือน (ค.ข.16)

 1. ผู้มีหน้าที่ต้องทำรายงานนี้  คือ  ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ  ประเภทนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ  
       ประเภทสีข้าว  ประเภทนายหน้าค้าข้าว ประเภทขายส่ง และประเภทท่าข้าว
 2. ผู้มีหน้าที่ต้องทำรายงานตาม  (1)  ต้องยื่นรายงานการค้าข้าวประจำเดือนภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป
       ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น ณ กรมการค้าภายใน
       ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว  ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งท้องที่นั้น
 3. การยื่นรายงานนี้  จะยื่นด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโทรสาร หรือทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
       ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะถือวันที่ที่ได้ประทับตราประจำวัน  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง
       กรณีการยื่นแจ้งทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบข้อมูลของกรมการค้าภายใน เป็นวันแสดงเจตนาในการยื่นแจ้ง

 4.  คู่มือการรายงานการค้าข้าวประจำเดือน
     การเปิด Allow Popup ของ Chrome
     การเปิด Allow Popup ของ FireFox
     การเปิด Allow Popup ของ Internet Explorer

เข้าสู่ระบบ